Kee Klamp Oslo rekkverk

Salgs og leveringsbetingelser

Generelle Salgs- og leveringsbetingelser for Unisystemer AS

 

Generelle Salgs- og leveringsbetingelser for Unisystemer AS, Organisasjonsnummer 951 289 965 MVA

1. GENERELT

1.1 Disse leveringsbetingelser gjelder for Unisystemer AS, nedenfor kalt leverandør, om intet annet er skriftlig avtalt.
1.2 Hvor intet annet er nevnt er leveringsbetingelser: FCA logistikksenter Moss, eksklusive MVA.
1.3 Levering skjer for kjøpers regning og risiko. Leverandør er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt på forhånd. Transportmåte velges av leverandør med mindre annet er avtalt.

2. PRISER / LEVERINGSTID

2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudsdato. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når leverandørs ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er bare garantert hvis dette spesielt er avtalt i avtalens skrevne tekst.
2.2 Prisene i tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og leverandør forbeholder seg retten til å justere prisene ved endringer i disse. Hvor tilbud ikke foreligger gjelder dato for ordrebekreftelse.
2.3 a) Tilbud og prislister er veiledende, dvs. at leverandør kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.
b) Leverandør beholder alle rettigheter til data som er gitt i tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger.
c) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig tillatelse.

3. BETALING OG EIENDOMSRETT

3.1 Faktura forfaller til betaling på forfallsdato angitt i faktura. Etter forfall beregnes renter.
3.2 Leverandør forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til pantelovens bestemmelser om avtalepant i løsøre: LOV 1980-02-08 nr 02: Lov om pant, § 3-1 t.o.m. § 3-22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter
gjeldene satser, ved betaling etter forfall. Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes eller sammenføyes, og kjøperen har ikke rett til å selge varen videre før den er betalt fullt ut.

4. ANNULLASJON OG RETUR

4.1 Forsinket levering berettiger ikke til annullasjon av ordren med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 60 dager.
4.2 Annullasjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leverandør. Kjøperen bærer alle omkostninger ved
annullasjon, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1
4.3 Retur av levert materiell godtas kun etter forutgående skriftlig avtale. Leverandør vil oversende et returskjema som må vedlegges returnerte varer. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. 25% returomkostninger vil bli belastet kjøper dersom det ikke er en feil gjort av selger som utløser returen. Kjøper bekoster returfrakt til logistikksenter

5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MM.

Produktene leveres i henhold til spesifikasjoner oppgitt i tekniske beskrivelser og tegninger som finnes i brosjyrer og relevante nettsider. Kjøper har risiko for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende passer for hans behov. For teknisk rådgivning og service har leverandør kun ansvar for uaktsomhet som leverandørs egne tekniske rådgivere gjør. Alle produkter skal brukes på den måte og på en slik som måte som produsent/leverandør anbefaler i forbindelse med leveransen og/eller i brosjyrer og annet teknisk underlag.

6. ANSVAR OG GARANTI

6.1 Leverandør påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.
6.2 For levert materiell overtar leverandør garanti for de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter levering, såfremt slike feil ikke skyldes dårlig arbeid eller dårlig materiell og materialet ikke er levert av selgeren.
6.3 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar leverandør ikke og leverandør er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det
leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av leverandør eller skyldes feilaktig anvendelse av materiellet.
6.4 Leverandør er heller ikke i noen henseende ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten leverandørs samtykke.
6.5 Transportutgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle garanti ytelser dekkes ikke av leverandør.
6.6 Garanti er kun gyldig om kjøper har oppfylt sine forpliktelser overfor leverandør.

7. FORCE MAJEURE

Leverandør er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og leverandør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar leverandørs underleverandør heving av noen art, har leverandør tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

8. KONTROLL AV VAREN

Kjøper skal ved mottagelse av varen kontrollere den mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering. Transportskader må omgående meldes til transportør.

9. MISLIGHOLDELSE

Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det leverandørs valg om han vil oppheve kontrakten helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller hans bedrift har stanset eller er likvidert.

10. TVIST – RETTERGANG

Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Asker og Bærum tingrett.
Asker, 1. september 2016

This site is registered on wpml.org as a development site.