Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle Salgs- og leveringsbetingelser for Unisystemer AS. 

Vår adresse er: Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss
Vårt telefonnummer er +47 66 900 700
Vår e-postadresse: [email protected] 
Vår nettstedsadresse er: https://unisystemer.no

Generelle Salgs- og leveringsbetingelser for Unisystemer AS, Organisasjonsnummer 951 289 965 MVA

1. GENERELT
1.1 Disse leveringsbetingelser gjelder for Unisystemer AS, nedenfor kalt leverandør, om intet annet er skriftlig avtalt.

1.2 Hvor intet annet er nevnt er leveringsbetingelser: FCA logistikksenter Vestby, eksklusive MVA.

1.3 Levering skjer for kjøper
regning og risiko. Leverandør er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt på forhånd. Transportmåte velges av leverandør med mindre annet er avtalt

2. PRISER / LEVERINGSTID
2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudsdato. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når leverandørs ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er bare garantert hvis dette spesielt er avtalt i avtalens skrevne tekst.

2.2 Prisene i tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og leverandør forbeholder seg retten til å justere prisene ved endringer i disse. Hvor tilbud ikke foreligger gjelder dato for ordrebekreftelse.

2.3 a) Tilbud og prislister er veiledende, dvs. at leverandør kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.

b) Leverandør beholder alle rettigheter til data som er gitt i tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger.

c) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig tillatelse.

3. BETALING OG EIENDOMSRETT
3.1 Faktura forfaller til betaling på forfallsdato angitt i faktura. Etter forfall beregnes renter.

3.2 Leverandør forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til pantelovens bestemmelser om avtalepant i løsøre: LOV 1980-02 08 nr 02: Lov om pant, § 3- 1 t.o.m. § 3-22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall. Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes eller sammenføyes, og kjøperen har ikke rett til å selge varen videre før den er betalt fullt ut.

4. ANNULLASJON OG RETUR
4.1 Forsinket levering berettiger ikke til annullasjon av ordren med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 60 dager.

4.2 Annullasjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leverandør. Kjøperen bærer alle omkostninger ved annullasjon, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1

4.3 Retur av levert materiell godtas kun etter forutgående skriftlig avtale. Leverandør vil oversende et returskjema som må vedlegges returnerte varer. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. 25% returomkostninger vil bli belastet kjøper dersom det ikke er en feil gjort av selger som utløser returen. Kjøper bekoster returfrakt til logistikksenter.

5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MM.
Produktene leveres i henhold til spesifikasjoner oppgitt i tekniske beskrivelser og tegninger som finnes i brosjyrer og relevante nettsider. Kjøper har risiko for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende passer for hans behov. For teknisk rådgivning og service har leverandør kun ansvar for uaktsomhet som leverandørs egne tekniske rådgivere gjør. Alle produkter skal brukes på den måte og på en slik som måte som produsent/leverandør anbefaler i forbindelse med leveransen og/eller i brosjyrer og annet teknisk underlag.

6. ANSVAR OG GARANTI
6.1 Leverandør påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.

6.2 For levert materiell overtar leverandør garanti for de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter levering, såfremt slike feil ikke skyldes dårlig arbeid eller dårlig materiell og materialet ikke er levert av selgeren.

6.3 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar leverandør ikke og leverandør er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av leverandør eller skyldes feilaktig anvendelse av materiellet.

6.4 Leverandør er heller ikke i noen henseende ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten leverandørs samtykke.

6.5 Transportutgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle garanti ytelser dekkes ikke av leverandør.

6.6 Garanti er kun gyldig om kjøper har oppfylt sine forpliktelser overfor leverandør.

7. FORCE MAJEURE
Leverandør er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og leverandør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar leverandørs underleverandør heving av noen art, har leverandør tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

8. KONTROLL AV VAREN
Kjøper skal ved mottagelse av varen kontrollere den mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering. Transportskader må omgående meldes til transportør.

9. MISLIGHOLDELSE
Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det leverandørs valg om han vil oppheve kontrakten helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller hans bedrift har stanset eller er likvidert.

10. TVIST – RETTERGANG
Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Hønefoss 27. oktober 2023

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team